DTU

__________________________

BÀI GIẢNG HỒI SỨC CẤP CỨU – NUR 313

__________________________

BÀI GIẢNG TIỀN LÂM SÀNG – MED 310 & 410

__________________________

BÀI GIẢNG CÁC BỆNH & THUỐC – PTH 350

__________________________